Åpenhetsloven
– Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
for Elstøen gartneri AS, heretter kalt EG.1. InnledningLov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 01.07.2022

Åpenhetsloven § 4 pålegger EG å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene EG har utført i perioden fra 01.07.22 til 26.06.23. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak EG har iverksatt. Redegjørelsen er strukturert som følger: Punkt 2 inneholder en beskrivelse av EG organisering, ansvarsfordeling under Åpenhetsloven, samt selskapets retningslinjer og prosedyrer for håndtering og oppfølgning av Åpenhetsloven.

EG vil utarbeide en redegjørelse og tiltak som iverksettes for å følge opp resultatene fra aktsomhetsvurderingene.2. Oversikt over organisering, ansvarsområder og retningslinjer for oppfølgning Åpenhetsloven2.1 Organisering av virksomheten til EG

Virksomheten til EG er organisert på følgende måte:

EG produksjon hører hjemme i Norge og matrisen er omfattet av virkeområdet til Åpenhetsloven, jf. lovens § 2

2.2 Om driftsområdet til EG

EG bedriver gartneri på Røyse i Hole kommune.

2.3 Ansvarsområder og fordeling av oppgaver

Hovedansvaret for oppfølgning og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos administrasjonen i EG

Daglig leder i EG har det overordnede ansvaret for å følge opp EG etterlevelse av Åpenhetsloven, herunder gjennomføringen og publiseringer av aktsomhetsvurderinger etter lovens §§ 4 og 5. De mer spesifikke ansvarsområdene som ligger under Åpenhetsloven, er fordelt på ulike stabsfunksjoner.

Den overordnede ansvarsfordelingen i administrasjonen i EG kan oppsummeres slik:

2.4 Styrevedtak og retningslinjer, forankring av ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven

EG har i styrevedtak vedtatt Retningslinjer for ansvarlighet, og bestemt at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven skal forankres i selskapets retningslinjer.

Gjennom denne veilederen skal det sikres at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven også gis en faktisk og operasjonell forankring i selskapets retningslinjer.

Aktsomhetsvurderingene er utført i henhold til retningslinjen for ansvarlighet.

2.5 Rutiner for håndtering av faktiske og mulige konsekvenser som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderingen

Dokumentet «veileder for aktsomhetsvurderinger», ref. punkt 2.4 ovenfor, inneholder en egen rutine for iverksettelse og oppfølgning av tiltak etter funn av faktiske eller mulige konsekvenser i EG virksomhet. Dokumentet beskriver hvordan EG skal gå frem i håndteringen av slike konsekvenser og hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene internt i EG.3. Resultater fra aktsomhetsvurderinger utført 20233.1 Kartlegging av leverandørkjede

EG arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med å innhente en komplett oversikt over leverandører og samarbeidspartnere har hatt i rapporteringsperioden.

3.2 Avgrensning av søketreff, utvelgelse av parametere for aktsomhetsvurderinger

Etter at det totale antallet leverandører var kartlagt (ref. punkt 3.1), ble det gjort en gjennomgang for å avgrense leverandørkjeden. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense søketreffet til selskaper som, etter en vurdering av flere parametere, utgjorde de største risikoene for faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Leverandørkjeden ble fordelt og avgrenset etter følgende kriterier:

  • Leveranse i 2022 og forventet leveranse i 2023
  • Varegruppe og produktkategori
  • Produksjonssted
  • Opprinnelsessted
  • Hvorvidt selskapet er omfattet av Åpenhetsloven

Etter bruk av kriteriene ovenfor ble antallet selskaper redusert til 10 selskaper. Utvalget på 10 selskaper består av norske leverandører.

3.3 Metode for kartlegging av risiko – Spørreskjema

Formålet med å foreta utvalget (ref. punkt 3.2) var å lage et utgangspunkt for videre oppfølgning og undersøkelser.

Som metode for innhenting av data besluttet EG å utforme et elektronisk spørreskjema som ble videresendt via programmet i House of Control. Spørreskjema ville gi oss adgang til store informasjonsmengder fra flere selskaper, samt at det ville gi et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølgning.

Ved å sende ut spørreskjema kan EG også kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende og gode svar på våre spørsmål.

1 Ref. punkt 1 over.

Spørreskjemaene ble sendt elektronisk primo juni 2023 med svarfrist 26.juni 2023.

Leverandørene som har mottatt spørreundersøkelsen har ikke besvart innen fristen.Copyright © 2023 · All Rights Reserved · Elstøen Gartneri AS